ICT en media

ICT staat voor Informatie- en Communicatietechnologie.
Kinderen groeien op in een multimediale wereld waar ICT alom tegenwoordig is en zij lijken daar goed hun weg in te vinden.
ICT les

Zij beschikken over een aantal ICT-vaardigheden en –competenties en geven de indruk vlot met ICT om te gaan.
Maar dit is niet voldoende.

Kinderen en jongeren gaan wel regelmatig om met ICT maar niet altijd op een kritische, efficiënte, verantwoorde en veilige manier.
Om dit te bekomen zijn een aantal basiscompetenties nodig.

De overheid legde daarom een kader vast, dat betreffende deze competenties richtinggevend is voor het basisonderwijs, nl. de leergebiedoverschrijdende eindtermen ICT:

ICT eindtermen

De leerlingen:

Ik kan, ik wil

Hebben een positieve houding tegenover ict en zijn bereid ict te gebruiken om hen te ondersteunen bij het leren.

Ik werk veilig, ik draag zorg voor

Gebruiken ict op een veilige, verantwoorde en doelmatige manier.

Ik oefen

Kunnen zelfstandig oefenen in een door ict ondersteunde leeromgeving.

Ik leer

Kunnen zelfstandig leren in een door ict ondersteunde leeromgeving.

Ik maak

Kunnen ict gebruiken om eigen ideeën creatief vorm te geven.

Ik zoek op

Kunnen met behulp van ict voor hen bestemde digitale informatie opzoeken, verwerken en bewaren.

Ik stel voor

Kunnen ict gebruiken bij het voorstellen van informatie aan anderen.

Ik communiceer

Kunnen ict gebruiken om op een veilige, verantwoorde en doelmatige manier te communiceren.

Games zijn de eerste ethische lessen voor kinderen

Marc Prensky